گالری

قله حوض دال ارتفاع 4350 متر
جناب آقای فردین نیک روش قله پل پازن پیر ..اشترانکوه
قله سیچانی 4190 متر